Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

AUB-refusion under lærlinges skoleophold

Når lærlinge er på skoleophold, får virksomheden lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Virksomheden kan også få tilskud til befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold.

Satserne for udbetaling af lønrefusion fra AUB fastsættes på de årlige finanslove. Lønrefusionssatserne er for 2024 fastsat til følgende beløb pr. skoleuge:

  1. år: 3.110 kr.
  2. år: 3.510 kr.
  3. år: 3.860 kr.
  4. år: 4.460 kr.

Voksensats: 5.480 kr.

Forhøjet lønrefusion

For skoleophold fra 1. juli 2020 og frem modtager virksomhederne automatisk forhøjet lønrefusion for elever med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler. Der er ikke forhøjet lønrefusion for korte uddannelsesaftaler.

Ved udbetaling forøges den normale lønrefusion med en procentsats for alle arbejdsgivere, dog maksimalt til procentsatsen mere end lønrefusionssatsen for det pågældende læreår. I 2024 er satsen på 2,75 pct.

Voksne elever

Der ydes lønrefusion med en særlig sats til voksne elever, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år.

Det er en betingelse for udbetaling af lønrefusion med den særlige sats, at der efter den mellem parterne indgåede aftale under alle uddannelsens praktik- og skoleophold udbetales en løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder er berettiget til inden for det pågældende overenskomstområde.

Gennemfører eleven en erhvervsuddannelse for voksne uden grundforløb og praktik (EUV1), er der først ret til lønrefusion, når eleven forinden har været beskæftiget i tre sammenhængende måneder på fuld tid. Er eleven på deltid, skal den tidligere beskæftigelse svare til tre måneders fuldtidsarbejde.

Ansøgning

Refusion med den særlige sats ydes kun efter ansøgning. Der kan først søges godkendelse af en voksenelev, når eleven har været på sit første skoleophold. Efter skoleopholdet modtager virksomheden automatisk et brev (digital post) fra AUB med ansøgningsvejledning.

Befordringstilskud

Bestyrelsen for AUB har fastsat befordringstilskuddet til arbejdsgiverne til 80 pct. af de afholdte udgifter, dog højst af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Refusion af pensionsudgifter

Virksomheden får også automatisk refusion for den pension, der betales til lærlingen under skoleophold. AUB beregner automatisk refusion af pension ud fra de oplysninger om pension, virksomheden har indberettet til Skattestyrelsens eIndkomst-register og oplysninger om skoleopholdet fra erhvervsskolen.

Man kan læse mere om AUB og refusionsordningerne her: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).