Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Fra juristen: Forslag til direktiv om grøn markedsføring

Fra juristen: Forslag til direktiv om grøn markedsføring
Christian Jensen
Advokat Christian Jensen
Onsdag 29. marts 2023
GRAKOMs advokat, Christian Jensen, giver sit syn på de vigtige elementer i EU-Kommissionens nye forslag til direktivet om grøn markedsføring. Læs med her.

EU-Kommissionen har den 22. marts 2023 fremsat forslag til direktiv om grøn markedsføring (Green Claims Directive). Formålet med direktivet er at styrke muligheden for at træffe bæredygtige valg samt at stoppe greenwashing. For det første fastsættes der regler om dokumentation af eksplicitte miljøpåstande. For det andet reguleres brugen af miljømærker.

Dokumentationskravet
I forhold til den gældende markedsføringslov, Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljø­mæs­si­ge og etiske påstande mv. fra 2014 samt Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om mil­jø­mar­­kedsføring fra 2021 vil forslaget medføre ændringer af retstilstanden i Danmark for så vidt angår do­ku­mentation af eksplicitte miljøpåstande.

Med forslaget skal den erhvervsdrivende på tidspunktet for markedsføringen af sin miljøpåstand fremlægge dokumentationen herfor og henvise til dokumentationen i forbindelse med miljøpåstanden, fx ved hjælp af et link til den erhvervsdrivendes hjemmeside, jf. forslagets art. 5, stk. 6. Den erhvervsdrivende er dog ikke for­pligtet til at fremlægge erhvervs­hem­me­lig­heder, jf. litra c.

Markedsføringsloven indeholder ikke et krav om, at sådan dokumentation skal fremlægges offentligt, her­under tidspunktet herfor. I praksis har den erhvervsdrivende efter de gældende regler kunnet fremlægge dokumentation efterfølgende, når og hvis en håndhævende myndighed har anmodet herom.

Dokumentationskravet efter forslaget omfatter også en pligt til at frem­lægge en erklæring om miljø­påstand­ens rigtighed fra en uafhængig sagkyndig, jf. litra e.

Den erhvervsdrivende skal redegøre for klimarelaterede påstande, herunder oplyse hvorvidt påstanden byg­ger på CO2-kompensation og klimakreditter, herunder hvilken del af påstanden, der vedrører den er­hvervs­driv­endes egen drift, og hvilken del der er afhængig af klimakompensation. Der stilles også krav til kom­pen­sa­tionens og kredittens eksistens og dokumentation, jf. litra f.

Forslaget angiver fire eksempler på eksplicitte miljøpåstande:

  1. ”T-shirt fremstillet af genanvendte plast­flasker”
  2. ”CO2-kompenseret levering”
  3. ”Emballage fremstillet af 30 % genanvendt plast”
  4. ”Hav­venlig solcreme”.

Implicitte miljøpåstande omfattes ikke af forslaget, hvilket en europæisk miljø­organi­sation har rejst kritik af. Forslaget indeholder ikke eksempler på miljøpåstande, der ikke vil være omfattet af for­slaget. Sådanne implicitte miljøpåstande eller ikke-eksplicitte miljøpåstande kunne fx tænkes at være udsagn om ”grønne” eller ”øko-venlige” produkter eller virksomheder.

Miljømærker
Med forslaget skærpes reglerne om miljømærker. Miljømærker skal efter forslaget bl.a. opfylde direktivets regler for eksplicitte miljøpåstande, jf. art. 7, stk. 1. Miljømærker, der bygger på en rating eller score, må kun anvendes, hvis de er etableret på grundlag af EU- regler, jf. art. 7, stk. 2.

Nye offentlige mærkningsordninger vil kun kunne udvikles af EU, jf. art. 8, stk. 3. Nye private miljømærker skal indeholde større miljøambitioner end eksisterende ordninger og skal for­hånds­godkendelse, jf. art. 8, stk. 5. Godkendte miljømærker optages på en oversigt, der udgives af EU-kom­mis­sionen, jf. art. 8, stk. 7.

Sanktioner
Forslaget indeholder endvidere bl.a. regler om sanktioner i form af bøder og udelukkelse fra offentlige udbud samt en række undtagelser for meget små erhvervsdrivende.

Forslaget skal behandles af Europa-Parlamentet og Rådet.

Kilder
Proposal for a directive on the European parliament and of the council on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive, COM(2023) 166 final, 2023/0085(COD)) Mulighed for bæredygtige valg og slut med grønvaskning (europa.eu) og artikel bragt på  Financial Times hjemmeside den 22. marts 2023 med titlen: “Weakened EU greenwashing rules under attack”, link: Weakened EU greenwashing rules under attack | Financial Times (ft.com)

Læs også
EU-Kommissionen har netop fremlagt et forslag til et nyt direktiv, der vil stramme reglerne for brug af miljpåstande samt give sanktioner til de, der overtræder reglerne. Baggrunden er, at de påstande, der bliver fremført i dag vildleder forbrugerne.
Når bureauerne skal ansætte nye medarbejdere, er praktikanter og netværk de primære rekrutteringskanaler. Et bureau har også succes med LinkedIn, mens et andet har gavn af Instagram. Det er blevet lettere at finde kvalificerede medarbejdere, lyder det også.