Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Venstre Landsret: Der var ikke dokumentation for Danish Crowns klimakontrollerede gris

Venstre Landsret: Der var ikke dokumentation for Danish Crowns klimakontrollerede gris
Christian Jensen
Advokat Christian Jensen
Mandag 11. marts 2024
Danish Crown blev dømt for at have overtrådt markedsføringslovens § 5, stk. 1, ved at have gjort brug af betegnelsen ”Klimakontrolleret gris”. Til gengæld blev fødevarevirksomheden frifundet for at have vildledt ved anvendelse af udsagnet ”Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”.

Vestre Landsret dømte Danish Crown for greenwashing ved brug af betegnelsen ”Klimakontrolleret gris”. Betegnelsen fremgik bl.a. af en mærkat påført slagteriets grisekødsprodukter i 2020-2021. Retten fandt, at forbrugerne fik indtryk af en mærkningsordning underlagt en vis kvalitativ miljøkontrol svarende til autoriserede miljømærker.

Betegnelsen ”Klimakontrolleret gris” blev af retten anset for et fritstående generelt udsagn om et fak­tisk miljøforhold, som kræver dokumentation. Dokumen­ta­ti­ons­kravet kunne ikke opfyldes ved blot at sandsynliggøre rigtigheden. Betegnelsen var slagteriets egen mærkningsordning og var ikke underlagt en uafhængig kontrol.

Retten henviste til Vejledning til Handelspraksisdirektivet pkt. 4.1.1.3, hvorefter private mærknings­ordninger inden for bæredygtighed kun må anvendes for produkter eller erhvervsdrivende, som op­fylder kri­te­rier­ne for at anvende dem. Kriterierne bør påvise klare miljøfordele i forhold til kon­kur­rer­ende produkter el­ler erhvervsdrivende og bør være offentligt lettilgængelige, idet en sådan mærkning ellers sand­syn­lig­vis vil være vildledende.

Retten henviste også til Forbrugerombudsmandens vejledning fra 2014 om brug af miljømæssige og etiske påstande. Det fremgår af vejledningen, at sådanne påstande kan vildlede forbrugerne, hvis ikke produktet mv. miljømæssigt hører til blandt de absolut bedste tilsvarende produkter. Den erhvervs­driv­ende må derfor som hovedregel kunne godtgøre, at produktet generelt belaster miljøet væsentligt min­dre end tilsvarende produkter, og normalt have gennemført en vurdering af hele produktets livscyklus.

Retten bemærkede, at den af slagteriet anvendte certificeringsordning ikke var selvstændigt ak­kre­di­te­ret og ikke indebar kvalitative krav, samt at man på tidspunktet for markedsføringen ik­ke havde fast­slå­et, om den enkelte landmand havde opnået sine opstillede mål. Endelig bemærkede retten, at der ikke var fremlagt dokumentation for effekten af slagteriets daværende bære­dygtig­heds­pro­gram med hensyn til CO2-udledning.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at der på tidspunktet for markedsføringen ikke forelå den nød­ven­dige dokumentation for, at Danish Crown kunne anvende betegnelsen ”Klimakontrolleret gris”, som sket uden at dette var i strid med markedsføringslovens § 5 om vildledende markedsføring.

Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at der på mærkningen var henvist til ”klimakontrolleret.dk”, således at forbrugerne havde mulighed for ved opslag på internettet at undersøge nærmere, hvad mærkningsordningen indebar.

Danish Crown blev dermed dømt til at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 5, stk. 1, ved at have gjort brug af betegnelsen ”Klimakontrolleret gris”.

I samme sag blev Danish Crown frifundet for at have vildledt ved anvendelse af udsagnet ”Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”. Retten fandt, at udsagnet i lyset af sit relative indhold var tilstrækkeligt underbygget af de foreliggende undersøgelser, og at udsagnet ikke kunne anses for vildledende i markedsføringslovens § 5 forstand.

Kilde: Dom afsagt af Vestre Landsrets 7. afdeling den 1. marts 2024 i retssagen med rettens sagsnummer BS-472/2022 anlagt af Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark mod Danish Crown A/S. Dommen findes i domsdatabasen: Forside - Domsdatabasen

Læs også
Når bureauerne skal ansætte nye medarbejdere, er praktikanter og netværk de primære rekrutteringskanaler. Et bureau har også succes med LinkedIn, mens et andet har gavn af Instagram. Det er blevet lettere at finde kvalificerede medarbejdere, lyder det også.
Virksomheder skal registrere sig hos Dansk Producentansvar senest 31. august 2024. GRAKOM giver her gode råd til, hvordan man kommer i gang.