Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

Overenskomstforhandlingerne i den grafiske branche er kommet på plads

Overenskomstforhandlingerne i den grafiske branche er kommet på plads Fra underskrivelsen af funktionæroverenskomsten den 16. marts 2023: Sektorformand Simon Tøgern, HK Privat og underdirektør advokat Christian Jensen, GRAKOM på Tivoli Hotel, København.
Christian Jensen
Advokat i GRAKOM Christian Jensen
Mandag 20. marts 2023
GRAKOMs tre overenskomster er fornyet ved aftaler. GRAKOMs advokat, Christian Jensen beskriver her de væsentligste forhold fra fornyelsesaftalerne.

GRAKOMs tre overenskomster er fornyet ved aftaler.

Aftalerne indgår i Forligsmandens mæglingsforslag, såfremt et sådan fremsættes. Indtil overenskomst­si­tu­a­ti­onen er endeligt afklaret, anbefaler GRAKOM, at medlemsvirksomhederne afstår fra at indlede løn­for­hand­linger med de overenskomstomfattede medarbejdere og fra at regulere overenskomstmæssige ændringer.

Nedenfor opsummeres fornyelsesaftalernes væsentligste forhold.

Den grafiske overenskomst

Den grafiske overenskomst, som er indgået mellem GRAKOM Arbejdsgivere, Dansk Erhverv for DMA, HK Privat og 3F, blev fornyet den 15. marts 2023. Fornyelsesaftalen svarer stort set til aftalen om fornyelse af in­du­stri­ens overenskomster af 19. februar 2023.

Aftalens væsentligste indhold kan opsummeres således:

  • 2-årig aftale fra 1. marts 2023
  • Mindstelønnen forhøjes med 4,50 kr. pr. time hvert år, dvs. de nuværende 127,15 kr. reguleres til kr. 136,15 i løbet af overenskomstperioden
  • Genesatserne reguleres med 4,5 % fra den 1. marts 2023 og 3,5 % fra den 1. marts 2024
  • Mindstelønnen for lærlinge reguleres med 4,5 % fra den 1. marts 2023 og 3,5 % fra den 1. marts 2024
  • Fra 1. juni 2023 forhøjes arbejdsgiverens pensionsbidrag med 2 % fra 8 % til 10 %. Samtidigt re­du­ce­res medarbejderens pensionsbidrag fra 4 % til 2 %
  • Fra 1. marts 2024 forhøjes fritvalgsbidraget med 2 % fra 7 % til 9 %
  • Fra 1. juli 2023 forhøjes det ekstra pensionsbidrag til mor i 10 uger fra fødslen fra 12,75 kr. pr. time til 22,14 kr. pr. time, hvoraf arbejdsgiveren betaler 18,45 kr. pr. time.
  • Bidraget til Uddannelses- og samarbejdsfonden forhøjes med 10 øre pr. arbejdstime fra 1. juli 2023.

Barsel
Frem til 1. juli 2023 har mor og far ret til det samme antal uger med løn som hidtil. Fra 1. juli 2023 gives to uger yderligere til far samt to uger til deling.

Lokale aftaler
I virksomheder uden tillidsrepræsentant kan der indgås ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med til­slut­ning fra mere end halvdelen af de medarbejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lo­kal­af­tal­en.

Natarbejde
Det er aftalt at implementere Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger om nat­ar­bej­de. Anbefaleringerne går ud på, at natarbejdere højst har tre nattevagter i træk og højst 9 timer ad gangen, li­ge­som der bør være mindst 11 timer mellem to vagter. Gravide bør normalt arbejde maksimalt 1 nat­te­vagt om ugen.

Hvis anbefalingerne ikke følges, skal virksomheden afholde årlig helbredskontrol i stedet for hvert 2. år. For nat­arbejdere, der er fyldt 50 år, skal anvendes en udvidet helbredskontrol, ligesom der skal anvendes en sær­lig APV rettet mod natarbejde årligt. Anbefalingen om gravides natarbejde afventer, at myndighederne ænd­rer en bekendtgørelse.

Løndannelsen
Hvor de lokale parter ønsker at forhandle lønnen kollektivt, kan det aftales ved lokalaftale.

Tillidsrepræsentanten kan anmode om at få belyst virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, ø­ko­no­mi­ske situation og fremtidsudsigter, herunder ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

Under lokale lønforhandlinger er de lokale parter forpligtede til at indgå i reelle forhandlinger, uden der der­ved er stillet krav om forhandlingernes form, omfang og indhold eller til resultatet af forhandlingerne.

GRAKOM og HK Privat eller 3F skal ved fagretlig behandling af sager vedrørende lokale lønforhandlinger un­derstøtte et roligt og godt samarbejde mellem de lokale parter og sørge for, at de lokale parter lever op til overenskomstens regler og intentioner.

Den fagretlige behandling af den lokale lønforhandling kan ske ved mæglings- og organisationsmøde på bag­grund af et skriftligt referat udarbejdet af de lokale parter, og den fagretlige behandling stopper ved or­ga­nisationsmødet.

Organisationerne kan opfordre de lokale parter til at genoptage de lokale lønforhandlinger og til at frem­sende et fyldestgørende referat fra de lokale lønforhandlinger, der belyser, hvilke elementer der har været drøft­et.

Organisationerne kan opfordre virksomheden til over for en på virksomheden valgt tillidsrepræsentant at re­degøre for virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, her­under bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

Organisationerne kan komme med forslag til tiltag, der med udgangspunkt i ovenstående kan medvirke til en lønforbedring for medarbejderne.

Tillidsrepræsentanter
Mindsteantallet af medarbejdere omfattet af overenskomsten, førend der kan vælges tillidsrepræsentant, er re­duceret fra 6 til 5.

Tillidsrepræsentanter har ret til fravær med løn til deltagelse i nærmeste informationsmøde inklusive trans­port­tid indkaldt af fagforeningen indtil urafstemningen igangsættes. Tillidsrepræsentanten har pligt til at under­rette arbejdsgiveren om, hvor informationsmødet holdes samt varigheden af mødet.

Den grafiske overenskomst omfatter ca. 1.650 medarbejdere beskæftiget på omkring 120 virksomheder. Med­­ar­bejd­erne er typisk beskæftiget som trykkere, bogbindere, bogbinderiassistenter, kar­ton­na­ge­ar­bejd­ere og grafisk teknikerelever.

Morten Fischer Villadsen, Pia Maul, Hans Henrik Christiansen, Christian Jensen, Simon Tøgern

Fra underskrivelsen af fornyelsesaftalen om den grafiske overenskomst på Børsen hos Dansk Erhverv, København, den 15. marts 2023. Fra venstre: Morten Fischer Villadsen, forhandlingssekretær, 3F (Industrigruppen), Pia Maul, næstformand, 3F (Industrigruppen), Hans Henrik Christiansen, advokat, Dansk Erhverv, Christian Jensen, underdirektør advokat, GRAKOM og Simon Tøgern, sektorformand, HK Privat

Funktionæroverenskomsten

Funktionæroverenskomsten indgået mellem GRAKOM Arbejdsgivere og HK Privat blev fornyet ved aftale den 16. marts 2023.

Alle de væsentligste elementer fra den grafiske overenskomst såsom pension, fritvalg og lærlingelønninger re­guleres på tilsvarende vis på funktionæroverenskomsten. Det gælder også det anførte om nat­ar­bej­de, løn­­­dannelsen og tillidsrepræsentanter.

Særlige aftaler på funktionæroverenskomsten:

  • Der er indført en pligt til at orientere tillidsrepræsentanten, hvis en medarbejders an­sæt­tel­ses­for­hold ændres, således at ansættelsesforholdet falder uden for overenskomsten
  • 20 øres tillægget på fritvalgskontoen konverteres til løn med virkning fra 1. marts 2024.

Lokale aftaler
I virksomheder uden tillidsrepræsentant kan der indgås lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen af medlemmerne af HK Privat omfattet af overenskomsten, der bliver omfattet af aftalen på af­tale­tids­punkt­et.

Barsel
Frem til 1. juli 2023 har mor og far ret til det samme antal uger med løn som hidtil. Fra 1. juli 2023 gives to uger yderligere til far samt to uger yderligere til deling.

Funktionæroverenskomsten omfatter ca. 1.750 medarbejdere beskæftiget på ca. 190 virksomheder. Med­ar­bejderne er typisk beskæftiget som administrative funktionærer, tekniske funktionærer, mediegrafikere og ctp- og dtp-medarbejdere, kontorelever og mediegrafikerelever.

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Digitalprintoverenskomsten indgået mellem GRAKOM Arbejdsgivere og HK Privat blev fornyet ved aftale den 15. marts 2023.

Fornyelsesaftalen svarer til aftalen om fornyelse af den grafiske overenskomst, dog således at bar­sels­reg­ler­ne følger ændringerne på funktionæroverenskomsten.

Digitalprintoverenskomsten omfatter ca. 200 medarbejdere beskæftiget på ca. 40 virksomheder. Med­ar­bejderne er typisk beskæftiget med betjening af digitalprintudstyr og serigrafisk produktion.

Den videre proces

De tre fornyelsesaftaler er godkendt af DA og GRAKOM Arbejdsgiveres bestyrelse.

GRAKOM vil på foreningens hjemmeside orientere mere detaljeret om overenskomstfornyelsen, ligesom der vil blive afholdt et webinar herom.

Fornyelsesaftalerne ligger på GRAKOMs hjemmeside: Overenskomster - Grakom.

Spørgsmål til overenskomstfornyelsen kan rettes til GRAKOMs juridiske afdeling.

Læs også
PE Offset var taget afsted til FESPA-messen Global Print Expo for at snuse. Han vil tage afsted igen, når han næste gang overvejer at investere i nye maskiner.
"Ingen andre steder kan du på et og samme sted se nye maskiner, nye produkter, tale med leverandører, blive inspireret, og blive mødt af nye produktmuligheder, som du måske ikke selv havde tænkt på," siger adm. direktør Niels Rask fra NS System, som var taget på Global Print Expo med tre kolleger.