Log ind Nulstil adgangskode

Annuller
Annuller

EU's Skovforordning kan få stor betydning for GRAKOMs medlemmer og deres kunder

EU's Skovforordning kan få stor betydning for GRAKOMs medlemmer og deres kunder Foto: Colourbox
Per Kaae Hansen
ESG rådgivningschef Per Kaae Hansen
Torsdag 20. juni 2024
Læs her om, hvad der forventes at komme til at ske, når EU’ Skovforordning træder i kraft allerede i slutningen af dette år for store og mellemstore virksomheder og et halvt år efter for mindre og små virksomheder. Der er stadig mange uafklarede faktorer, som behandles i EU og hos de nationale myndigheder, men GRAKOMs rådgivningschef Per Kaae Hansen tager dig her igennem de forskellige krav, ud fra den information, som foreligger nu.

EU's skovforordning (EUDR) træder i kraft for store og mellemstore virksomheder, der sælger produkter der består af træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao, kvæg og gummi, allerede den 31. december 2024. 

Det omfatter også virksomheder, der sælger tryksager og emballage. Det har væsentlig betydning for de krav, der skal overholdes, om virksomheden betegnes som en SMV eller en stor ikke-SMV.

Der er således flere krav i forordningen til de virksomheder, der betegnes som store ikke-SMV-virksomheder.

De små virksomheder og mikrovirksomheder skal overholde kravene per 30. juni 2025.

Grænserne for om en virksomhed betragtes som SMV eller ikke-SMV fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside under FAQ: EU-forordningen mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR) - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Operatør eller forhandler

Kravene i EUDR afhænger også overordnet af, om virksomheden er operatør eller forhandler, men både operatører og forhandlere er forpligtet til at sikre følgende:

• At deres produkter ikke har ledt til skovrydning og skovforringelse i oprindelseslandet.

• At produktionen er foregået i overensstemmelse med oprindelseslandets lovgivning.

• At produkterne er omfattet af en due diligence-erklæring omfattende risikovurdering og sporbarhed i hele værdikæden.

Operatøren har de største forpligtigelser og er som udgangspunkt den virksomhed, der første gang bringer en vare på markedet i EU.

EUDR betragter dog papir, pap og karton som en anden kategori end tryksager og emballage. Det betyder, at virksomheder, som fremstiller tryksager og emballage, altid er operatører også selv om de køber deres materialer inden for EU's grænser.

Virksomheder, der er forhandlere og som videresælger varer inden for EU, kan få status som operatører, hvis forhandleren er en stor ikke-SMV-virksomhed.

Due diligence-system til risikovurdering

Det centrale begreb i skovforordningen er risikovurdering af leverandørkæden og etablering af et due diligence system i de virksomheder, der er operatører.

Her vil de af GRAKOMs medlemmer, der er operatører og som køber materialer inden for EU, i udbredt grad kunne basere deres egen due diligence-system til risikovurdering på de risikovurderinger, som deres leverandører har foretaget. Det vil dog altid være virksomheden selv, som har det overordnede ansvar for, at de oplysninger, som de giver videre, er korrekte, og at reglerne i forordningen bliver overholdt.

De mindre SMV-operatører har en forpligtigelse til at foretage en reduceret due diligence, hvor deres leverandørkæde bliver risikovurderet og det sikres, at der kun er ingen eller en ubetydelig risiko.

Derudover har SMV-operatører en forpligtigelse til at videregive referencenumre til de due diligence-erklæringer (DDS), der er lavet af operatører længere oppe i værdikæden, hvilket typisk vil være leverandøren af papir, karton eller pap.

De store ikke-SMV-operatører er forpligtet til at fortage fuld due diligence med risikovurdering og risikominimering af deres leverandørkæde. Derudover er de store ikke-SMV-operatører forpligtet til selv at udarbejde due diligence erklæringer i EU's informationssystem TRACES.

Virksomhederne er også forpligtet til at udarbejde og årligt publicere en rapport om deres due diligence aktiviteter.

Status for papir, pap og karton

Det er helt afgørende, for at GRAKOMs medlemmer kan opfylde deres forpligtigelser i forordningen, at der er information tilgængelig fra deres leverandører.

Når det kommer til råvarerne, så er leverandørkæderne inden for papir, pap og karton særdeles komplicerede, da disse materialer kan bestå af træmateriale fra et endda meget omfattende antal skovområder og lande.

Vi har i GRAKOM endnu ikke set leverandører, der har gjort denne dokumentation tilgængelig, og det er uvist, hvornår dokumentationen vil være tilgængelig.

Derfor arbejder GRAKOM via Intergraf på europæisk plan på at få afdækket, hvornår informationen kan forventes at være tilgængelig, og hvordan denne information vil blive formidlet.

Det er endnu ikke afklaret, i hvilket omfang en FSC- eller PEFC-certificering kan understøtte de grafiske virksomheders forpligtigelser i relation til EUDR.

Når det kommer til informationen fra leverandørerne, så har det stor betydning for GRAKOMs medlemmer, hvordan især referencenumrene til leverandørens due diligenceerklæringer (DDS) bliver givet videre til virksomhederne.

F.eks. har leverandøren UPM oplyst, at de forventer at formidle referencenumrene til deres kunder på følgesedlerne, som leveres med materialerne, og at referencenumrene vil blive angivet individuelt for hver palle eller rulle.

Hvis referencenumrene bliver angivet på denne måde og GRAKOMs medlemmer skal kunne videregive de korrekte referencenumre til deres egne kunder, kan det få den konsekvens, at virksomhederne skal ændre deres lagerstyring af materialerne, så materialer, der forbruges til den enkelte ordre i produktionen, kan spores til de specifikke paller eller ruller, der har været anvendt.

Kunderne stiller krav allerede nu

Selvom en del af GRAKOMs medlemmer først skal overholde kravene til EUDR per 30. juni 2025, så er flere medlemmer allerede nu blevet kontaktet af nogle af deres store kunder, som selv er forhandlere, og er blevet spurgt til, hvor langt de er med overholdelse af kravene til EUDR.

Det kan skyldes, at kunderne er ikke-SMV-forhandlere og dermed har status af operatører, som skal overholde kravene allerede per 31. december 2024.

Hvis kunderne stiller spørgsmål til status for EUDR, kan GRAKOM opfordre virksomheden til at kontakte de relevante leverandører af materialer og spørge til deres status for overholdelse af kravene, og hvornår de forventer at kunne dele deres risikovurdering med kunderne.

GRAKOM arbejder for at skabe klarhed for medlemmerne

På trods af at de første virksomheder allerede skal overholde forordningens krav ved årsskiftet, er der stadig mange uafklarede forhold, og GRAKOM er bekymret for om det reelt er muligt, at hele værdikæden for trykte produkter og emballage kan overholde kravene i forordningen til den tid.

På myndighedssiden mangler der fortsat afklaring af en række forhold. Eksempelvis er EU's informationssystem TRACES, hvor due diligence erklæringerne (DDS) skal oprettes og deles og sporbarheden skal styres, ifølge Miljøministeriet først tilgængelig for brug fra den 16. december 2024, som tidsplanen ser ud nu.

Der er heller ikke klarhed over, hvad der er tilstrækkelig dokumentation til, at man vurderer en risiko som minimal, og herunder hvilke lande der har de forskellige risikoniveauer.

GRAKOM vil informere løbende i takt med, at afklaringerne meldes ud. GRAKOM vil, i perioden frem mod ikrafttrædelsen, arbejde for, at der bliver skabt klarhed over, hvad det konkret er, som GRAKOMs medlemmer skal foretage sig for at kunne overholde lovgivningen.

Herunder at der bliver udarbejdet vejledning og paradigmer, der kan støtte virksomhederne i deres arbejde med at få etableret et due diligence system til at foretage risikovurdering af leverandørkæderne.

Et sådant due diligence system vil dog ikke kunne endeligt etableres og implementeres før end, at det er mere konkret afklaret, hvad risikovurderingen konkret skal omfatte og hvilken information, der er til rådighed.

Det er GRAKOMs vurdering, at de fleste af GRAKOMs medlemmer i større eller mindre omfang vil skulle forholde sig til og bruge ressourcer på sådanne risikovurderinger i perioden frem til, at kravene træder i kraft enten per 31. december 2024 eller per 30. juni 2025 afhængigt af, hvor stor virksomheden og dennes kunder er.

Det er også muligt, at virksomheder kommer til at ændre deres fysiske håndtering af deres materialer ved varemodtagelse, lagerføring, og når de anvender dem i produktionen.

GRAKOM vil efter sommer afholde et webinar for GRAKOMs medlemmer, hvor kravene i forordningen og deres betydning for GRAKOMs medlemmer vil blive gennemgået nærmere. Indkaldelse følger. 

Baggrund

Formålet med EU's skovforordning (EUDR) er at minimere EU's bidrag til den globale skovrydning og skovforringelse og at reducere EU's bidrag til drivhusgasemissioner og det globale tab af biodiversitet.

Konkret stiller skovforordningen en række krav til virksomheder, der sælger produkter, der består af træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao, kvæg og gummi. Det omfatter også virksomheder, der sælger tryksager og emballage.

Kravene indebærer, at virksomheder ved hjælp af såkaldt due dilligence skal sikre, at relevante produkter er afskovningsfri og produceret i overensstemmelse med relevant lovgivning i produktionslandet.

Skovforordningen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i dansk ret, når det træder i kraft. I Danmark er Miljøstyrelsen udpeget til at agere tilsynsmyndighed, og i Danmark og mange andre EU-lande er man nu ved at fastsætte nationallovgivning, der supplerer forordningens tilsyns- og sanktionsbestemmelser.

 

 

Relevante links med yderligere information 

Link MST: EU-forordningen mod global skovrydning og skovforringelse (EUDR) - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Link FAQ EU: Deforestaton Regulation implementation - European Commission (europa.eu)

 

Læs også
Ferie og sygdom
27/06/2024
Det sker desværre, at medarbejdere bliver syge før eller under deres ferie. Det afgørende i den forbindelse er, om sygdommen er opstået før eller efter feriens begyndelse.
CMO trendanalysen fra MyResearch kommer ud med de højeste forventninger til væksten i marketingbudgetterne siden 2018.