Økonomiske hjælpepakker til virksomheder

Folketinget har vedtaget flere økonomisk hjælpepakker til danske virksomheder. De foreløbige initiativer styrker virksomhedernes likviditet og kompenserer virksomheder med store fald i omsætningen. 

Nedenfor kan du få et overblik over de foreløbige initiativer. I takt med at flere initiativer vedtages, vil listen bliver suppleret. 

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder som oplever en stor omsætningsnedgang kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing, kontingenter). Den midlertidige kompensationsordning dækker dermed nogle af de udgifter, som ordningen for lønkompensation ikke gør.

Ordningen kompenserer virksomhederne i perioden 9. marts til 8. juni. Ordningen er efterfølgende blevet forlænget, så der også kan søges støtte for perioden 9. juni til 8. juli.  Denne periode skal søges særskilt.

Kompensationsgraden afhænger af størrelsen af faldet i omsætning. Andelen af faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Virksomheder, hvor regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, vil blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Ansøgning, kriterier og kontrol

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele perioden fra 9. marts 2020 til 8. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.  

Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation. Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Det er et krav, at de faste udgifter skal udgøre mere end 12.500 kr. i perioden 9. marts til 8. juni. Der kan maksimalt opnås kompensation for 110 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Kompensationsordningen for faste omkostninger stiller krav om revisorpåtegning af virksomhedens faste udgifter. Vejledningsmaterialet til at lave opgørelsen over faste udgifter kan findes her

Læs mere information om ordningen på virksomhedsguiden ved at trykke her

 

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation. Derfor er der indført en ordning, der betyder, at små selvstændige virksomheder, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Kompensationen fra staten udgør 90 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 pct. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Den selvstændige få kompensation for perioden fra den 9. marts og frem til den 8. august. 

Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 25 fuldtidsansatte og  at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit. 

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. 

Ansøg om kompensation og få mere information om ordningen på virksomhedsguiden ved at trykke her:

 

Kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter

Medier med en nedgang i annonceomsætningen på over 30 pct. kan søge om kompensation for tabte annonceindtægter. Det er et krav, at mediet er underlagt pressenævnet inden der søges kompensation, og at mediet ikke gør brug af andre af COVID-19-hjælpepakker. Det er ikke et krav, at mediet modtager produktionsstøtte

Kompensationsordning er platformsneutral og rettet mod tabte annonceindtægter som følge af COVID-19 hos trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og fagblade.

Kompensationen modtaget gennem ordningen modregnes med den kompensation virksomheden har modtaget  gennem de øvrige hjælpepakker lavet i forbindelse med COVID-19. Der ydes alene støtte for tab, der direkte skyldes COVID-19-udbruddet. Der ikke kan ydes mere støtte, end hvad der er nødvendigt for at kompensere for det opståede tab.

Satser for kompensation 

Ordningen kompenserer for mediernes tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 efter følgende satser:

  • 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct.
  • 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct.

Beregningen af tabet i annonceindtægter sker på baggrund af en sammenligning med den enkelte udgivelses eller titels gennemsnitlige annonceindtægter i hele 2019.

Medier der ikke modtager redaktionel produktionsstøtte: For udgivelser og titler, der ikke modtager redaktionel produktionsstøtte i henhold til lov om mediestøtte, gælder:

  • At udgivelsen og titlen i april 2020 kan ansøge om kompensation for forventede tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 ved at indsende en opgørelse over annonceindtægter i 2019 (påtegnet af statsautoriseret revisor) samt en opgørelse over forventede tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 samt en tro- og loveerklæring herom.
  • Midler fra ordningen til denne gruppe udbetales som et aconto beløb, der efter 8. juni 2020 vil blive efterreguleret i henhold til det faktiske tab i annonceindtægter.
  • Efter d. 8. juni 2020 skal udgivelsen eller titlen indsende oplysninger om det faktiske tab i annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 påtegnet af statsautoriseret revisor.
  • Medier, der ønsker at anvende ordningen, skal på ansøgningstidspunktet være omfattet af Pressenævnets kompetence.

Medier der modtager redaktionel produktionsstøtte: For udgivelser og titler, der modtager redaktionel produktionsstøtte i henhold til lov om mediestøtte, gælder:

  • At udgivelsen og titlen pr. 1. oktober 2020 kan ansøge om kompensation for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 ved at indsende en opgørelse over annonceindtægter i hele 2019 samt en opgørelse over annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Begge opgørelser skal være påtegnet af statsautoriseret revisor.

Aftaleteksten om kompensationsordningen kan læses her

Slots- og Kulturstyrelsen står for kompensationsordningen. Se mere her:

Små og mellemstore virksomheder kan få udbetalt indbetalt moms

Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019, kan ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Myndighederne forventer, at virksomhederne kan anmode om udbetaling af beløbet fra 4. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Visse virksomheder vil ikke kunne benytte sig af låneordningen. Dette gælder blandt andet virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation.

 

Mediestøtten for hele 2020 frigives i april

Den 31. marts blev der besluttet at udbetale hele mediestøtten for 2020 allerede i april i en samlet rate.

Kompensationsordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Der gøres status på kompensationsordningen i maj 2020.

Pressemeddelelsen vedrørende frigivelsen af hele mediestøtten for 2020 kan ses her:

Udskudte betalingsfrister for moms

Betalingsfristerne for moms er blevet udskudt. Udskydelsen af betalingsfristerne for moms afhænger af den enkelte virksomheds momspligtige omsætning.

Små virksomheder (omsætning: 0-5 mio. kr.): For små virksomheder sammenlægges de to momsperioder, så betalingsfristen for 1. halvår 2020 udskydes fra 1. september 2020 til den 1. marts 2021. Den 1. marts 20121 skal små virksomheder dermed afregne moms for 1. og 2. halvår 2020.

Mellemstore virksomheder (omsætning: 5-50 mio. kr.): Mellemstore virksomheder, der afregner moms fire gange om året, får også sammenlagt de to kommende momsperioder. Det kommer konkret til at betyde, at fristen for afregning af moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni til den 1. september 2020, hvor der også skal afregnes moms for 2. kvartal.

Store virksomheder (omsætning: 50 mio. kr. eller højere): For de store virksomheder, der afregner moms månedligt,  kan de nye frister ses i tabellen nedenfor:

Tabel: Afgiftsperioder og betalingsfrister for momsafregning for store virksomheder

  Små og mellemstore virksomheder  Store virksomheder
  Afgiftsperiode Betalingsfrist Afgiftsperiode Betalingsfrist
  1. marts - 31. marts 27. april 1. marts - 31. marts 25. maj
Store virksomheder 1. april - 30. april 25. maj 1. april - 30. april 25. juni
  1. maj - 31 maj 25. juni 1. maj - 31. maj 25.juli

Kilde: Skatteministeriet

  

Betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat

De nuværende betalingsfrister for AM-bidrag samt A-skat udskydes med 4 måneder for raterne vedrørende april, maj og juni. Se nedenstående tabel:

Tabel: Betalingsfrister AM-bidrag og A-skat

  Små og mellemstore virksomheder  Store virksomheder
  Tidligere regler Udskudt betaling Tidligere regler Udskudt betaling
April-rate 11. maj 10. september 30. april 31. august
Maj-rate 10. juni 12. oktober 29. maj 30. september
Juni-rate 10. juli 10. november 30. juni 30. oktober

  Kilde: Skatteministeriet

Acontoskat vedr selskabsskat

Virksomheder skal indbetale acontoskat for første halvår 2020 den 20. marts. Hvis en virksomhed forventer, at indkomstforholdene i 2020 afviger væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære selskabsskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendlige dokumentation for de ændrede indkomstforhold.

  

Udskydelse af B-skatter for selvstændige erhvervsdrivende

Betalingsfristen for B-skat den 20. april 2020 udskydes til den 20. juni 2020.

Betalingsfristen for B-skat den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020.

Hermed udnyttes det, at juni og december traditionelt er betalingsfri måneder.