Elever og corona

Elever

Er elever omfattet af den midlertidige ordning med lønkompensation?

Ja, elever er omfattet af den midlertidige ordning med lønkompensation, når virksomheden i øvrigt er omfattet af reglerne for lønkompensation. Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven, i det omfang at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

Elever, der er omfattet af ordningen, må fortsat gerne arbejde på virksomheden i perioden med lønkompensation, så længe virksomheden overholder sin uddannelsesforpligtelse.

Det er en forudsætning at eleven modtager sin normale løn. Tilskuddet er 90 pct. af lønnen i praktikperioden, også for elever, der samtidig er funktionærer. Elever er fritaget fra kravet om afholdelse af 5 feriedage i lønkompensationsperioden. En eventuel hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid medmindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen. Virksomheden kan ikke få lønkompensation under skoleophold, da virksomheden under skoleophold modtager lønrefusion fra AUB efter gældende regler.

Det er blevet præciseret, at ”praktikanter” fra Uddannelses- og Forskningsministeriets område sidestilles med elever. Det forudsættes, at praktikanterne er ansat på en ansættelseskontrakt og modtager løn i praktikperioden, og at praktikken er del af deres uddannelsesforløb (på f.eks. en erhvervsakademiuddannelse).

Kan elever arbejde hjemmefra?

Det er GRAKOMs vurdering, at elever godt kan sættes til at arbejde hjemmefra i den nuværende situation. Virksomheden skal fortsat leve op til sit uddannelsesansvar, og eleven skal eksempelvis derfor kunne komme i kontakt med en oplæringsansvarlig hjemmefra.

Hvad gælder for elever, der er hjemsendt fra skoleophold?

Elever der hjemsendes fra skoleophold er som udgangspunkt fortsat omfattet af skoleundervisning, da skolen har pligt til at gennemføre nødundervisning. Derfor vil alle elever der hjemsendes fra skoleophold være omfattet af nødundervisning, og virksomheden vil fortsat kunne modtage lønrefusion fra AUB. Elever der er hjemsendt fra en skoleperiode kan derfor ikke sendes ud i praktik, uden at det er aftalt med virksomhed og elev. En sådan aftale kan føre til ændringer i forhold til elevens skole- og praktikperioder og vil have indflydelse på lønrefusionen fra AUB.

Hvad gælder hvis skolen udskyder en afsluttende prøve, herunder en svendeprøve?

Skolen skal i videst muligt omfang, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, forsøge bedst muligt at sikre, at elever kan gennemføre deres uddannelse. Skolen kan dog beslutte, at en afsluttende prøve, herunder en svendeprøve, må udskydes og gennemføres på et senere tidspunkt, hvis sådanne ekstraordinære og usædvanlige løsninger ikke kan findes. Udskydes prøven, kan virksomhed og elev, hvis de kan opnå enighed herom, aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt.

Hvis eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelse, har det faglige udvalg efter indstilling fra skolen mulighed for at beslutte, at der udstedes et administrativt uddannelsesbevis/svendebrev til eleven, der vil have samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis.

14. maj 2020