Persondata


Med henblik på at leve op til forordningen forventes der vedtaget en ny databeskyttelseslov i Danmark. Databeskyttelsesloven viderefører i vidt omfang de eksisterende regler og praksis for udveksling af personoplysninger på arbejdsmarkedsområdet.

Anbefaling
Grakom anbefaler, at virksomhederne allerede nu sikrer sig, at de nugældende regler om håndtering af persondata overholdes. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning med 12 spørgsmål, som virksomhederne allerede nu med fordel kan forholde sig til med henblik på at forberede virksomhederne på ikrafttrædelsen af den nye forordning. Vejledningen findes her.

Datatilsynet
På Datatilsynets hjemmeside findes en række vejledninger omkring persondata. Det forventes, at Datatilsynets vejledninger vil blive opdateret i den kommende periode.

Grakom har her indsat link til de nyeste vejledninger fra Datatilsynet om persondata: Datatilsynets nyeste vejledninger.

Test virksomheden
Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen har i samarbejde lanceret en ny udgave af PrivacyKompasset, så virksomhederne kan få hjælp til at efterleve de nye databeskyttelsesregler i databeskyttelsesforordningen.

På PrivacyKompasset kan virksomheder tage en online test, der kan hjælpe dem i gang med at implementere databeskyttelsesreglerne i deres organisation og få svar på helt basale spørgsmål i forhold til ansvarlig datahåndtering.

PrivacyKompasset kan bruges til at få en status på dels, hvordan virksomheden håndterer personoplysninger, og dels hvad virksomheden skal gøre for at efterleve lovkravene og forberede sig til de kommende databeskyttelsesregler.

Testen findes her

Kurser
Grakom afholder virksomhedstilrettede kurser om persondata på virksomhederne. Virksomhedstilrettede kurser er en brugerbetalt ydelse. Grakom kan kontaktes for nærmere aftale om tidspunkt og pris, hvis virksomheden ønsker et virksomhedstilrettet kursus om persondata.

Planer
I første kvartal i 2018 vil Grakom informere om de nye regler i artikler i Udkom, lægge paradigmer på hjemmesiden samt informere i nyhedsbreve om persondata.

Underretning
Flere virksomheder har ønsket at få særskilt meddelelse, når Grakom har nyt om persondata. Grakom har oprettet en liste over virksomheder, der ønsker særskilt meddelelse herom. Virksomheder kan blive tilføjet denne liste ved at kontakte Grakoms juridiske afdeling.

FAQ
Grakom har udarbejdet en FAQ om persondata, der kan læses her. FAQ'en opdateres løbende, efterhånden som Grakom modtager spørgsmål om persondata. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at indsende spørgsmål.

Ordbog
Endvidere har Grakom udarbejdet en ordbog over persondataretlige udtryk, der kan læses her.

Fortegnelse
Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om fortegnelse. Vejledningen findes her.   

Grakom har med inspiration fra Datatilsynets formulering udarbejdet et forslag til en formulering af en fortegnelse for dataansvarlige i forbindelse med personaleadministration. Fortegnelsen findes her.

Endvidere har Grakom udarbejdet et forslag til en formulering af en fortegnelse for dataansvarlige og to fortegnelser for databehandlere i relation til kunder. Fortegnelsen som dataansvarlig vedrører kundens trykfiler, og den ene fortegnelse som databehandler vedrører distribution, mens den anden fortegnelse som databehandler tillige vedrører kundens trykfiler.

Fortegnelserne er blot eksempler, og der er ikke ved fortegnelserne taget stilling til, om distributionsvirksomhed og trykkerivirksomhed generelt er at betragte som henholdsvis dataansvarlige eller databehandlere. Der er ofte tale om en vanskelig vurdering, der i sidste ende må afgøres af Datatilsynet og domstolene. Det er Grakoms vurdering, at virksomheden ved fx trykproduktion af visitkort formentlig vil være dataansvarlig.

Fortegnelsen for dataansvarlige i relation til kunder findes her.

Fortegnelsen for databehandlere vedrørende distribution findes her.

Fortegnelsen for databehandlere vedrørende trykkerier findes her.

Databehandleraftale
I forholdet mellem dataansvarlige og databehandlere skal der udarbejdes en databehandleraftale. 

Grakom har udarbejdet et forslag til en databehandleraftale. Databehandleraftalen findes her

Datatilsynet har udarbejdet en standard-databehandleraftale, som overholder minimumskravene i forordningen. Datatilsynets databehandleraftale findes her. Samme sted findes en følgetekst, der forklarer, hvordan skabelonen kan anvendes.

Såfremt virksomheden modtager en databehandleraftale fra en kontraktpart, er Grakom gerne behjælpelig med at gennemgå databehandleraftaler på dansk. Da det er erhvervsjuridisk rådgivning, er det en brugerbetalt ydelse, og prisen for gennemgang af en databehandleraftale på dansk er fastsat til 1.250 kr. plus moms.

Personaleadministration
Grakoms vejledning om persondata og personaleadministration findes her. Vejledningen vil som det øvrige materiale om persondata blive opdateret, efterhånden som Datatilsynets vejledninger udgives.

Brud på persondatasikkerheden
Grakom har udarbejdet en beskrivelse om brud på persondatasikkerheden, beskrivelsen findes her.

Der kan læses mere i Datatilsynets vejledning om brud på persondatasikkerheden, der findes her.

Beskrivelse af reglerne
Her har Grakom beskrevet nogle udvalgte persondataretlige emner i lyset af persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Guide
Modtager virksomheden adressefiler på privatpersoner fra udgivere eller andre?
Modtager virksomheden billeder af privatpersoner fra kunder?
Opbevarer virksomheden adressefiler, billeder eller andet fra kunder?
Har virksomheden ansatte?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, behandler virksomheden persondata. Grakom har udarbejdet en guide, der kort beskriver, hvad virksomhederne bør foretage sig omkring persondata. Guiden findes her.

De paradigmer, som der henvises til i guiden, vil blive lagt på Grakoms hjemmeside. For en væsentlig del af paradigmerne afventer Grakom vejledninger fra Datatilsynet og vedtagelse af databeskyttelsesloven.