Princip 7-9: Miljø

Leverandøren forpligter sig til regelmæssigt at udvikle og vedligeholde sine produktionsprocesser og -systemer til håndtering og forebyggelse af de særlige miljøforhold for grafisk produktion. Det kan være i forhold til papir, trykplader, kemikalier og energiforhold/forbrug.

Leverandørens miljøarbejde og kommunikation med offentligheden skal være dialogbaseret. Det betyder, at det kan forventes, at der regelmæssigt indgås dialog med naboer, civilsamfundets organisationer og andre med interesse i virksomhedens miljøarbejde. Det bør foregå gennem information, der tydeligt afspejler de væsentlige miljøforhold, der knytter sig til grafisk produktion.

Miljø – data og informationer
Nogle af de væsentligste miljøforhold i grafisk produktion knytter sig til papir, trykplader og farver samt papirfibrenes oprindelse, hvor dette er særligt relevant. Papirproduktion, også skandinavisk produktion, baserer sig i stigende omfang på papirfibre fra flere kontinenter, hvor risiko for ulovlig skovhugst fortsat er høj, og derfor skal leverandøren forpligte sig til, at disse oplysninger registreres og til enhver tid kan udleveres til kunder og øvrige interessenter.

Miljø – klima
Et andet væsentligt miljøparameter ved produktionen af tryksager er energiforbruget og dermed klimapåvirkningen. Leverandøren forpligter sig til – i så vid udstrækning det er muligt – at skaffe information om, hvordan produktionen påvirker klimaet, og tage hensyn til dette i sine valg.

Det kan fx ske ved at vælge en papirkvalitet, der er fremstillet med et lavere CO2-udslip end tilsvarende kvaliteter på markedet. Et sådan valg kan nedbringe tryksagens samlede klimapåvirkning med op til 75 pct.

Miljø – genanvendelse
Leverandøren skal reducere, genbruge og genanvende affald i så stor udstrækning som muligt.

Miljø – kemikalier
Leverandøren skal løbende foretage en risikovurdering af de anvendte materialer, produkter og processer samt til enhver tid kunne dokumentere og give informationer om dette. Der må ikke anvendes forbudte kemikalier i leverandørens produktion.

Der skal sikres forsvarlig opbevaring, håndtering og bortskaffelse af kemikalier og andre farlige stoffer. Desuden skal leverandøren sikre, at der tages alle de nødvendige foranstaltninger til, at de erstattes med mindre skadelige kemikalier og stoffer, hvor det er muligt.

Miljø – spildevand og VOC (flygtige organiske komponenter)
Leverandøren forpligtiger sig til at reducere udledning af spildevand og VOC-emissioner mest muligt samt at anvende den reneste teknologi, hvor det er muligt.