Princip 3-6: Arbejdstagerrettigheder

Organisationsfrihed og kollektiv forhandling
Organisationer defineres i dette kodeks som en organisation bestående af arbejdstagere, der har til formål at fremme og beskytte arbejdstagernes interesser.

Leverandøren skal anerkende arbejdstagernes ret til at slutte sig til fagforeninger efter eget valg og uden forudgående tilladelse. Det skal dog ske under hensyntagen til den nationale lovgivning i produktionslandet.

Leverandøren anerkender retten til, at organisationer forhandler løn og arbejdsvilkår kollektivt på deres medlemmers vegne.

Hvis den nationale lovgivning ikke tillader organisering i uafhængige fagforeninger, skal leverandøren tillade, at arbejdstagerne danner organisationer bestående af repræsentanter for arbejdstagerne, der kan diskutere arbejdsrelaterede problemstillinger.

Arbejdsmiljø
Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en menneskerettighed.

Leverandøren forpligter sig til at sørge for, at arbejdsmiljøet er af en sådan standard i forhold til den tekniske udvikling, at arbejdstagerne ikke udsættes for påvirkninger eller risici, der kan skade deres helbred på kort eller lang sigt. Det drejer sig både om arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker.

Leverandøren forpligter sig til, at der er opbygget et system, der fører tilsyn med arbejdsmiljøet og løbende arbejder for at forbedre arbejdsmiljøforholdene i henhold til fastsatte mål. Det betyder konkret:

Arbejdsmiljø – samarbejde

 • at valgte repræsentanter for arbejdstagerne er involveret i dette arbejde

 • at der er oprettet safety commitees de steder, hvor der er mere end ni ansatte arbejdstagere

 • at alle involverede får den nødvendige uddannelse og træning

 • at arbejdstagerne får den nødvendige instruktion i arbejdet, herunder om arbejdsmiljørisici

 • at der afholdes audits (eksterne/interne) mindst en gang om året, hvor arbejdstagerne får mulighed for at udtale sig om deres arbejdsmiljø

 • at der følges op på målene (i forhold til audits).


Arbejdsmiljø – kemikalier

 • at der skal anvendes de mindst farlige kemiske stoffer og produkter i forbindelse med grafiske arbejdsprocesser, bl.a. gennem erstatning af farlige stoffer og produkter med mindre farlige eller ufarlige (substitution). Det drejer sig fx om trykfarver, lim og kemikalier til afvaskning og rengøring af maskiner/valser

 • at der er tilstrækkelig ventilation både i arbejdsrummet og ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for indånding af dampe, støv mm.

  at der i øvrigt er taget forholdsregler mod indånding af dampe, støv mv.

 • at arbejdstagerne gennem datablade kender de kemiske stoffer, de arbejder med, og ved, hvor førstehjælps- og beskyttelsesudstyr er placeret

 • at der bruges relevante personlige værnemidler, hvor der ikke er udsugning af farlige stoffer. Disse betales af arbejdsgiveren.

Ulykker og maskinbeskyttelse

 • at grafiske maskiner er indrettet og forsynet med effektive beskyttelsesforanstaltninger som fx skærme, afbrydere, nødstop m.v.
 • at der føres tilsyn med, at beskyttelsesforanstaltninger fungerer
 • at maskiner gennemgår eftersyn og vedligeholdelse med passende tidsintervaller
 • at arbejdstagerne bruger fodtøj, der beskytter mod fodskader, hvor dette er nødvendigt
 • at ulykker registreres og undersøges for at forebygge yderligere ulykker
 • at et tilstrækkeligt antal personer har gennemgået træning i førstehjælp.

Støj

 • at arbejdstagerne ikke udsættes for støj, der kan skade deres hørelse. Der skal være støjdæmpende foranstaltninger de steder, hvor det er enkelt at etablere. Som minimum skal arbejdstagerne bruge egnet høreværn, som stilles til rådighed af arbejdsgiveren. 

Ergonomi og arbejdsoperationer

 • at arbejdspladsen er indrettet, så dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser undgås eller forebygges bedst muligt
 • at der er inventar og materiel fx i form af løftegrej til rådighed, der kan hjælpe med at fjerne tunge løft og dårlige arbejdsstillinger/bevægelser.

Indeklima

 • at der skal være et rent og behageligt indeklima og temperatur på arbejdspladsen. Det skal ske gennem rengøring, god belysning og om nødvendigt gennem mekanisk rumventilation og anden varmeregulering.

Velfærdsforanstaltninger

 • at der er rene og tilstrækkelige vaske- og toiletforhold adskilt for begge køn.

Gravide

 • at gravide skal beskyttes mod arbejde med kemiske produkter, der anses for en risiko for fosterskader og mod tunge løft og andre belastninger, der kan forårsage abort eller for tidlig fødsel.

Tvangsarbejde
Leverandøren forpligter sig til at afholde sig fra at gøre brug af nogen form for tvungent eller pligtmæssigt arbejde:

 • som middel til opretholdelse af arbejdsdisciplin
 • som straf for at have deltaget i strejker
 • som middel til forskelsbehandling på grund af race, social stilling, nationalitet eller religion.

Børnearbejde
Leverandøren forpligter sig til at tage afstand fra brug af enhver form for børnearbejde. Minimumsalderen for beskæftigede må ikke være lavere end alderen for undervisningspligten og under ingen omstændigheder under 15 år. Dette gælder, uanset om lovgivningen i produktionslandet åbner op for en lavere beskæftigelsesalder.

Dog kan der i lande, hvor økonomi og uddannelsesfaciliteter er utilstrækkeligt udviklet, efter forhandling med berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i en overgangsperiode ansættes personer med en minimumsalder på 14 år.

Leverandøren har pligt til at registrere og dokumentere, at der ikke er arbejdstagere ansat, der overtræder reglerne om børnearbejde. Registreringen skal som minimum indeholde navn, alder eller fødselsdato for alle personer under 18 år.

Diskrimination
Diskrimination defineres som:

 • enhver adskillelse, udelukkelse eller forskelsbehandling på grund af race, farve, alder, køn, civilstand, seksuelt tilhørsforhold, sprog, religion, mentalt eller fysisk handicap, sundhedsmæssig tilstand, politisk anskuelse, national eller social oprindelse

 • enhver anden adskillelse, udelukkelse eller forskelsbehandling som medfører ophævelse eller forringelse af ligestillingen på grund af medlemskab af fagforening eller efter forhandling med repræsentative medarbejderforeninger/-repræsentanter.

Det anses ikke som diskrimination, hvis adskillelsen, udelukkelsen eller forskelsbehandlingen skyldes, at der kræves bestemte kvalifikationer til beskæftigelsen.

Leverandøren forpligter sig til ikke at udøve direkte eller indirekte forskelsbehandling ved ansættelser eller have diskriminerende ansættelsespolitikker. Det være sig omkring aflønning, arbejdsvilkår, frynsegoder, pension, mulighed for avancement m.m.

Enhver ansat skal som minimum oppebære, hvad der svarer til den i landet fastsatte minimumsløn.

Leverandøren forpligter sig til at udforme og følge en politik, der tager sigte på efter de nationale sædvaner, at fremme ligestilling og fjerne enhver form for forskelsbehandling. Det omfatter også mulighed for at ansætte personer fra særligt udsatte grupper.