Vedtægter - netværk

"Vejledende vedtægter for GRAKOM-Netværk" kan betragtes som et forslag til interne retningslinier for det enkelte GRAKOM-Netværk, hvori formål, optagelse, struktur, mødefrekvens og økonomi aftales. Rammerne for GRAKOM-Netværk fremgår af "Vejledende regelsæt for GRAKOM-Netværk". Vedtægterne kan frit tilpasses det enkelte netværk.

1. Formål
Det er gruppens formål at være forum for personlige relationer og gensidig inspirations- og erfaringsudveksling vedrørende forhold af aktuel betydning for virksomhedsledere i grafiske virksomheder.

2. Medlemskab
Netværkets medlemmer er virksomhedsledere i medlemsvirksomheder i Grakom.

Det anbefales, at gruppen består af ca. 15 medlemmer.

3. Medlemsoptagelse og - afgang
Optagelse af nye medlemmer finder sted på følgende betingelser: 

  1. Den pågældende skal være leder i en virksomhed, der er medlem af GRAKOM, og skal anbefales af tre medlemmer af gruppen.
  2. Forslag til optagelse sendes via kontaktpersonen til lederen af næste netværksmøde, der foranlediger, at forslaget er samtlige medlemmer i hænde senest 8 dage før mødet.
  3. Bestemmelse om optagelse vil herefter blive truffet af deltagerne på det pågældende møde. Forslaget vil ikke kunne imødekommes, såfremt der på mødet foreligger mundtlig eller skriftlig indsigelse fra ét medlem.


Medlemmer, der ikke har deltaget i mindst halvdelen af møderne i et kalenderår, ekskluderes ved årets udløb, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Udmeldelse af gruppen kan ske når som helst ved skriftlig meddelelse til kontaktpersonen.

Et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne for at blive optaget i gruppen, udtræder af gruppen senest ved udløbet af det igangværende foreningsår i GRAKOM.

4. Struktur
Der vælges for et år ad gangen et arbejdsudvalg på tre medlemmer, som står for tilrettelæggelse af netværkets mødeprogram.

Der vælges for et år ad gangen en kontaktperson og en suppleant for samme, der varetager kontakten til GRAKOM, der skal holdes løbende orienteret om aktivitetsprogram, medlemsoptagelse og medlemsafgang.

Samtidig med valgene træffer netværket beslutning om, i hvilket omfang det ønsker at gøre brug af GRAKOMs sekretær og koordinatorfunktion.

5. Møder
Aktiviteterne i netværket skal have højt fagligt niveau og bør alene bestå af indenlandske aktiviteter. Eventuelle netværksaktiviteter uden for Danmark drøftes forinden med GRAKOM.

Der afholdes xx møder årligt på skift hos de enkelte medlemmer, der efter tur fungerer som værter og mødeledere.

Møderne varer normalt fra kl. xx til kl. xx. Mødedagene er xx i månederne xx.

Der er tavshedspligt over for tredjemand med hensyn til det, der drøftes på møderne.

Der optages ikke referat.

6. Økonomi
Netværket fastlægger dets kontingent for et år ad gangen. Kontingentet udgør xx kr.

Kontingentet anvendes til dækning af de med netværkets aktiviteter forbundne omkostninger. Der må ikke ske opsparing af kapital i netværket.

Netværket kan trække på serviceydelser i GRAKOM og betaler herfor i henhold til "Vejledende regelsæt for GRAKOM-Netværk".