Ny regering: Det betyder den for Grakoms medlemmer

Grakom ser gode perspektiver i samarbejdet med den nye regering – særligt på klima-, miljø- og mediepolitiken. Her er en gennemgang af, hvad det nye regeringsgrundlag betyder for Grakoms medlemmer.

Klima og miljø

Under folketingsvalget havde klima stor bevågenhed, hvilket har sat et tydeligt aftryk regeringsgrundlaget. Ambitionerne for klima, miljø og naturbliver hævet. Regeringen skriver, at Danmark skal påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling, og at regeringen i EU vil arbejde for, at der føres en mere ambitiøs klimapolitik i Europa.

I det førstkommende folketingsår vil regeringen fremlægge et forslag til en klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål, der lever op til Paris-aftalen:

  • Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990-niveauet.
  • Klimarådet skal bistå en ny regering i at afgøre, hvilke reduktionsmål og virkemidler, der sikrer, at Danmark lever op til Parisaftalen.
  • Der skal foretages en årlig opfølgning på, hvordan det går med målene i sammenhæng med finanslovsprocessen.

I forbindelse med udmøntningen af klimaloven skal der vedtages en klimahandlingsplan, som blandt andet indeholder en samlet strategi for elektrificeringer i industrien, transportsektoren og samfundet generelt. Øgede afgifter på plastik og en plastikhandlingsplan skal bidrage til at reducere plastikforbruget og sikre færre emballagetyper. Afgiften på skadelige stoffer som PVC, ftalater og PVC-folier genindføres for at mindske brugen af skadelige kemikalier.

Regeringen vil løbende inddrage interessenter i arbejdet, både uafhængige eksperter, folkelige bevægelser og interesseorganisationer på områder som eksempelvis at fremme cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offentlige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling. Midlerne øges til grøn forskning og demonstrationsprogrammer.

Grakom ser spændende muligheder i den grønne omstilling med mange nye forretningsmuligheder. Vi ser frem til dialog om at flytte efterspørgslen til de mest klima- og miljøvenlige grafiske produkter og sikre, at grafiske produkter indgår endnu bedre i den cirkulære økonomi, så Danmark også i fremtiden har den grønneste grafiske branche i verden. 

Erhverv og arbejdsmarked

Ligesom under valgkampen har erhvervspolitikken ikke stor fokus i regeringsgrundlaget. Regeringen skriver, at de vil sikre gode og stabile rammevilkår for dansk erhvervsliv og føre en aktiv og grøn erhvervspolitik, der er bredt forankret i Folketinget.

Regeringen vil tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger. Indsatsen mod skattely og skattespekulation skal øges.

Virksomheder med konkret mangel på arbejdskraft, på minimum faglært niveau, skal hurtigt og ubureaukratisk kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft under den forudsætning, at arbejdsgiverne lever op til danske løn- og ansættelsesvilkår og deres samfundsmæssige pligter. Eksempelvis i form af at tage ansvar for uddannelse af lærlinge og elever. Arbejdsmarkedets parter skal i samarbejde komme med en indstilling til en konkret model, som skal danne grundlag for politiske drøftelser.

Der skal tiltrækkes mere europæisk arbejdskraft ved at oprette nye danske jobcentre i andre europæiske lande, samt gennem et nyt samarbejde med erhvervslivet, hvor der åbnes for flere engelsksprogede studerende fra resten af Europa på områder, hvor virksomhederne mangler medarbejdere.

Arbejdsmiljøet skal forbedres ved at afsætte flere permanente midler til Arbejdstilsynet og en forhøjelse af erstatningssummerne ved arbejdsskader. Regeringen vil sætte bredt ind i indsatsen mod social dumping, herunder fastholde en stærk fælles myndighedsindsats, gennemføre flere kontroller og skærpe straffene for brugen af illegal arbejdskraft.

Grakom er bekymret over, at regeringsgrundlaget ikke indeholder mere om erhvervslivet. Det er vigtigt at sikre attraktive vilkår for erhvervslivet, der er med til at skabe den vækst og beskæftigelse, som bidrager til at finansiere samfundet. Det er vigtigt, at en regering fortsætter arbejdet med at skabe arbejdspladser og reducere administrative byrder.

Mulighed for ny medieaftale

Regeringen vil føre en politik, der genopbygger samfundsbærende institutioner og bidrager til at øge tilliden til politikere og medier. Efter folketingsvalget er der ikke længere flertal bag medieaftalen. Derfor vil regeringen vil gøre status på implementeringen af aftalen og på den baggrund indbyde til politiske drøftelser med det mål at styrke dansk public service.

Grakom ønsker medieaftalen genåbnet efter der ikke længere er flertal for den nuværende medieaftale, så den konkurrenceforvridende nulmoms kan blive afskaffet og mediestøtten i højere grad kan bidrage til at skabe journalistisk kvalitetsindhold. Hvis tilliden til medierne skal øges, har vi brug for en aftale som fremmer indholdsproduktionen af journalistisk kvalitetsindhold frem for mediehuse.