European Green Deal: Det betyder det for den grafiske kommunikationsbranche

GRAKOM har samlet en oversigt over konsekvenserne for den grafiske branche i forhold til EU-kommissionens nye grønne pagt, European Green Deal. Læs dem her.

EU-Kommissionen med Ursula von der Leyen i spidsen præsenterede sidste uge det strategiske papir European Green Deal – på dansk: Den Europæiske Grønne Pagt.

EU-Kommisionens ambition med pagten er, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med ”mindst 50 pct. med retning mod 55 pct.” målt i forhold til 1990-niveauet og i 2050 skal  EU være klimaneutral.

De nærmere mål for Pagten konkretiseres til sommer, når Kommissionen præsenterer en handlingsplan for, hvordan EU’s 2030-mål for reduktion af drivhusgasser nås.

Målene er mere ambitiøse end tidligere, idet EU tidligere i Paris-aftalen har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 i forhold til 1990-niveauet.

De øgede ambitioner på klima- og miljøområdet vil få indflydelse på hele erhvervslivet. Pagten indeholder allerede kendte tiltag, hvor der skrues yderligere op for de grønne ambitioner, og en række nye.

Nedenfor har GRAKOM samlet en oversigt over nogle af de tiltag, som vil betydning for udviklingen af den grafiske branche frem mod 2030.

Fokus på Greenwashing 

Kommissionen vil sætte fokus på Greenwashing for at forhindre, at virksomheder markedsfører sig med vildledende påstande om miljø- og klimahensyn, så forbrugerne handler på et forkert grundlag.

Kommissionens tanke er, at miljø- og klimapåstande underbygges med en standardmetode. I den forbindelse overvejes der et 'elektronisk produktpas', der indeholder oplysninger om produktets oprindelse, sammensætning og levetid.

På tryksagsområdet har  branchen allerede leveret en klimastandard for tryksager samt udviklet  en standardmetode til beregning af en tryksags klimabelastning i form af ClimateCalc.

I GRAKOM ser vi positivt på Kommisionens udmelding, da den kan hjælpe med at aflive klima- og miljømyter om tryksager. Samtidig vil en udbredelse af kendskabet til ClimateCalc-metoden sikre, at kunder og forbrugere kan vælge de mest klimavenlige tryksager på det mest objektive grundlag.

Den danske grafiske branche ligger i toppen af de grønneste produktioner i verden – hvis ikke den grønneste, og den danske grafiske branche vil således stå stærkt i konkurrencen inden for klima- og miljø, hvis det lykkes at sikre retvisende grøn markedsføring.

Miljøpåvirkning af elektronisk kommunikation

En interessant detalje i Den Grønne Pagt er, at kommissionen vil vurdere, om der er behov for mere gennemsigtighed af elektroniske kommunikationstjenesters klima- og ​ miljøpåvirkning.

Der synes at være den udbredte opfattelse, at elektroniske kommunikationstjenester kun i minimal grad påvirker klimaet. En øget gennemsigtighed kan rykke ved dette, og derved give en mere oplyst debat om miljø- og klimapåvirkninger af henholdsvis elektronisk og trykt kommunikation.

I den sammenhæng er det værd at notere, at Kommissionen tidligere har udtrykt bekymring for nedgangen af anvendelsen af den trykte kommunikation.

Skovbrug

2020 byder også på en ny europæisk skovstrategi. Strategien skal adressere skovenes biodiversitet og fremme brugen af importerede produkter samt værdikæder, der ikke involverer skovrydning og forringelse af skovene.

I den forbindelse vil Intergraf arbejde på, at importerede trykte produkter, produceret uden for EU, optages i EU’s træforordning. I dag er der kun krav til sporbarhed for blankt papir.

Det vil medføre, at papir benyttet i produktionen af tryksager uden for EU bliver omfattet af de samme sporbarhedskrav, som i tryksager produceret inden for EU’s grænser.

Krav til sporbarhed af papir brugt i tryksager produceret  uden for EU vil skærpe de europæiske trykkeriers muligheder i konkurrencen med ikke europæiske trykkerier. Som situationen er i dag, har trykkerier uden for EU en konkurrencefordel, fordi de er underlagt betydeligt færre krav. Set fra en klima- og miljøvinkel skader det, idet en større del af produktionen end ellers flyttes til trykkerier uden for EU, fordi det er billigere.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi vil fortsat have en høj prioritet for kommissionen. I marts 2020 skal der vedtages en ny handlingsplan for cirkulær økonomi. Handlingsplanen skal knyttes til EU’s strategi for industrien, der også fremlægges til marts 2020. Her vil et centralt mål være at stimulere udviklingen af markeder for klimaneutrale og cirkulære produkter. Det er meget tilfredsstillende og hænger godt sammen med GRAKOMs Vision 2025, der fokuserer på netop udviklingen af en designguide for at øge genanvendelsespotentialet i grafiske produkter.

Emballage

På emballageområdet ønsker kommissionen fortsat at stille nye krav til at al emballage kan genbruges eller genanvendes på en økonomisk bæredygtig måde i 2030. Samtidig er der også planlagt nye mål og foranstaltninger til at mindske overemballering.

Den Europæiske Grønne Pagt indeholder betydeligt flere tiltag end beskrevet i dette uddrag.

Her er Intergrafs highlights

Den samlede europæiske grønne pagt kan læses her